image text

Karnawał Dance Fest

9-11 lutego 2018

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

zaprasza

26. edycja Karnawału

Taniec uliczny, Taniec sceniczny, Inne formy, Debiuty, Formacje 30+O Karnawale


Karnawał Dance Fest, jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego, obchodzi swoje 25. urodziny!
Już od ćwierćwiecza co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski – dzieci i dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści – prezentując swoje najlepsze premierowe choreografie w różnych kategoriach.

Chcemy, żeby jubileuszowa edycja była wyjątkowa i zapadła Wam w pamięć! W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata: uczestników oceniać będą Natalia Madejczyk, Michał „Kaczorex” Kaczorowski, Adrianna Piechówka i BBoy Kuzya.
Oprócz dania głównego imprezy, czyli przeglądu zespołów, zaproponujemy Wam też pyszne przystawki, czyli m.in warsztaty taneczne KDF.
A na deser, czyli koncert galowy, ZABIERZEMY Was do sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej! Już teraz zapraszamy na urodzinową imprezę Karnawału!


Inne formy, Street Dance i Taniec Sceniczny powyżej 16 lat


1 miejsce – 2 000 zł
2 miejsce – nagrody rzeczowe
3 miejsce – puchary

Inne formy, Street Dance i Taniec Sceniczny do 15 lat


1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – nagrody rzeczowe
3 miejsce – puchary

Wszystkie kategorie do 11 lat – nagrody rzeczowe


Debiuty – nagrody rzeczowe


Formacje 30+ - nagrody rzeczoweWARSZTATY


9 lutego 2018 – WOAK Spodki ul. św. Rocha 14
17.00-18.30 Marcin Rębilas (open)
17.00-18.30 Katarzyna Kubalska (do 14 lat)
18.45-20.15 Krzysztof Chamera (open)
18.45-20.15 Katarzyna Kubalska (15 i więcej lat)

ELIMINACJE


10 lutego 2018 – Zespół Szkół Rolniczych, ul. Suchowolca 26
8.30–9.50 Rejestracja
10.00 Eliminacje (W trakcie przewidziana jest 45 minutowa przerwa)
– Debiuty (do 7, do 11, powyżej 12 lat)
– Inne formy tańca (do 11, do 15, powyżej 16 lat)
– Street Dance (do 11, do 15, powyżej 16 lat)
– Formacje 30+
– Taniec sceniczny (do 15 lat, powyżej 16 lat)
20.00–22.00 Wyniki zostaną ogłoszone w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej: karnawaldf.pl/aktualnosci

KONCERT GALOWY


11 lutego 2018 – Opera i Filharmonia Podlaska ul. Odeska 1
9:00-10.00 Rejestracja i przyznanie szatni grupom (Ogłoszenie kolejności występów)
10:00 Szkolenie BHP
11.00 Otwarcie koncertu Galowego
Podczas koncertu Galowego wystąpi 36 zespołów, które znajdą się na podium w swojej kategorii.
Występy zespołów
Występy Jury
Przyznanie nagród.


Wpisowe


Pierwsza kategoria - 25 zł
Druga i kolejne kategorie - 15 zł

* na każdą grupę do 15 osób przypada 1 wejściówka dla opiekuna (do 10 osób w przypadku grup do 11 lat i mniej), powyżej 25 osób 2 wejściówki (do 20 osób w przypadku grup do 11 lat i mniej)

Bilety


Bilety dostępne od 25 stycznia 2017 w WOAK ul. Kilińskiego 8

Bilet wstępu 1 dzień
15 zł z legitymacją szkolną / studencką
20 zł bilet normalny

Bilet na Koncert Galowy
25 zł bilet ulgowy
30 zł bilet normalny

Pakiet na 2 dni
40 zł z legitymacją szkolną / studencką
45 zł bilet normalny

Warsztaty


Dla uczestników karnawału:
1 zajęcia (1,5 h) - 30 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 50 zł

Dla osób nie biorących udział w karnawale:
1 zajęcia (1,5 h) - 35 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 60 zł


Jury


Tu podaj tekst alternatywny

Katarzyna Kubalska-Walczyńska

Krzysztof Chamera

Tu podaj tekst alternatywny

Marcin Rębilas

Tu podaj tekst alternatywny


Regulamin


Regulamin konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2018

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2018 (dalej: Karnawał).
2. Organizatorem Karnawału jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami Karnawału są grupy taneczne z całej Polski (dalej: Uczestnicy).
4. Karnawał odbywa się w Białymstoku w dniach 09 -11 lutego 2018 r., w tym:

1) 09 lutego 2018 r. piątek - godz. 16.00 - 21.00 - WARSZTATY TANECZNE - WOAK w Białymstoku, SPODKI, ul. św. Rocha 14
2) 10 lutego 2018 r. sobota – godz. 10.00-16.00 – ELIMINACJE - ul.Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26
3) 11 lutego 2018 r. niedziela - godz. 11.00-14.00 - KONCERT GALOWY (wręczenie nagród) - Opera i Filharmonia Podlaska ul. Odeska 1

§ 2.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 1 lutego 2018 r. oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 2 lutego 2018 r.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę.
3. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.karnawaldf.pl – formularz na stronie będzie dostępny od 8 stycznia 2018.
5. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
odbiorca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
numer rachunku: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175
bank odbiorcy: BANK PEKAO S.A. O/Białystok
tytuł przelewu: „Akredytacja” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria
6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w Karnawale po 5 lutego 2018 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

§ 3.
ELIMINACJE
1. ELIMINACJE rozpoczynają się 10 lutego 2018, o godz. 10.00.
2. Kategorie:
Debiuty - grupy i tancerze trenujący do 2 lat, kategorie wiekowe (bez podziału na style tańca):
- do 7 lat;
- 8 - 11 lat;
- powyżej 12 lat.
Taniec uliczny / Street Dance (hip-hop, popping, bboying, locking, house, krump, waacking ):
- do 11 lat;
- 12 - 15 lat;
- 16 lat i więcej.
Taniec sceniczny (taniec współczesny, jazz dance, taniec klasyczny, teatr tańca):
- do 11 lat;
- 12-15 lat;
- 16 lat i więcej.
Inne formy tańca (show dance, dancehall, disco dance i inne):
- do 11 lat;
- 12 - 15 lat;
- 16 lat i więcej.
Formacje 30+ (bez podziału na style tańca).
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie na Karnawale.
4. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii.
5. W konkursie w ramach Karnawału prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów, które wystąpią na Koncercie Galowym.
8. Nagrody przyznawane są podczas Koncertu Galowego, a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance, Inne formy, Debiuty i 30+ oraz 4,5 minuty w kategorii Taniec Sceniczny (Przewidujemy tolerancję czasową w granicach 10 sekund, w innym wypadku muzyka zostanie wyłączona w trakcie występu. Dla grup, których prezentacje rozpoczynają się w ciszy czas liczymy od momentu rozpoczęcia występu).

§ 4.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w Karnawale:
a) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku,
b) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się Karnawał:
a) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Karnawał;
b) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu Karnawału nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
c) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się Karnawał (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
d) Rejestrując się na Karnawał przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w Karnawale na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym Karnawału najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w Karnawale.
e) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Karnawału;
f) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
g) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach Karnawału.
h) grupy, które decydują się na użycie rekwizytów, są zobowiązane zabezpieczyć je w sposób, który zapewni bezpieczeństwo podczas występu i nie spowoduje uszkodzenia podłogi baletowej;
i) ze względu na podłogę baletową uczestnicy zobowiązani są występować w miękkim obuwiu.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
a) wymiary parkietu: 10 m × 10 m;
b) każda grupa ma jednakowe oświetlenie podczas Eliminacji;
c) uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (bezpośrednio na nośniku przenośnym USB lub wysłanych na adres mailowy: a.szydlowski@woak.bialystok.pl w formacie mp3) w terminie do 5 lutego 2018;
d) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
4. Uczestnicy Karnawału zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z Karnawału w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas Karnawału w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie Karnawału oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy Karnawału z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Karnawału (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z Karnawału w mediach, m.in. na stronie internetowej WOAK w Białymstoku oraz stronie internetowej Karnawału w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację Karnawału regulują:
a) niniejszy Regulamin,
b) regulamin imprezy masowej organizowanej przez Organizatora dnia 10 lutego 2018 r.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin Karnawału będzie dostępny na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Regulamin imprezy masowej karnawał Dance Fest 2017 w dniu 10.02.2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. ks. Stanisława Suchowolca 26

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) pod nazwą „KARNAWAŁ DANCE FEST 2018”, zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „imprezą”, odbywającej się na terenie Hali Sportowej Zespołu Szkól Rolniczych CKP ul. ks. S. Suchowolca 26 w Białymstoku.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp na imprezę;
2) obowiązki uczestnika imprezy
3) zakazy, które uczestnik powinien respektować;
4) prawa uczestnika imprezy
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.

§ 2.
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na tej imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swoje uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych, w tym wyposażonych w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące przepisami polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a w razie potrzeby- przedstawiciele innych służb i organów.
3. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają bilety wstępu na imprezę.

§ 3.
Na teren imprezy może wejść i przebywać wyłącznie osoba, która posiada bilet wstępu uprawniający do wejścia, o którym mowa w § 2 ust. 3 regulaminu oraz:
1) jest trzeźwa;
2) nie jest pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;

§ 4.
Uczestnik imprezy jest zobowiązany:
1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądania służb organizatora lub innych uprawnionych służb bilet uprawniający do wejścia na teren imprezy;
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy, spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy: Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
4) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu terenie Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

§ 5.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
a) broni
b) materiałów wybuchowych
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
d) różnego rodzaju noży, pałek, kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu
e) wyrobów pirotechnicznych
2) środków i napojów:
a) alkoholowych
b) odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenie i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
2) nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
3) rzucania przedmiotami;
4) spożywania alkoholu
5) zażywania środków odurzających lub psychotropowych
6) rozniecania, podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
8) zaśmiecania terenu imprezy;
9) niszczenia infrastruktury imprezy masowej
10) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych
11) wprowadzania na teren imprezy zwierząt
3. Odmawia się wstępu przebywania na imprezie osobom, które:
1) nie posiadają biletu uprawniającego do wejścia;
2) nie poddają się czynnościom wykonywanym przez uprawnione służby, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, tj w zakresie:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej;
b) legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
3) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu imprezy;
4) są pod widocznym działaniem:
a) alkoholu
b) środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
5) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej;
6) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd i zachowanie;
7) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele, zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej;
8) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
a) zakazu wstępu na imprezę masową;
b) zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;
9) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję;
4. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsce nie przeznaczone dla publiczności.

§ 6.
1. Uczestnik imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów prawa, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
3) do informacji o:
a) umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych;
b) udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku w sposób zgony z ich przeznaczeniem;
5) korzystać z pomocy medycznej;
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód- w trakcie i na terenie imprezy;
2) składania skarg;

§7.
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku w związku z produkcją prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisem wideo i audio z imprezy lub każdego elementu imprezy prezentowanej w przekazach medialnych.
2. Organizator zastrzega możliwość zmian terminów imprez gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za kupione bilety wstępu.
3. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do określenia kolejności, w jakiej będą wychodzili uczestnicy imprezy po zakończeniu imprezy masowej.

§ 8.
Osoby rażąco naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają niezwłocznemu przekazaniu Policji. Takim osobom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów za zakupione bilety.

§ 9.
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku;

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Regulaminu Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

§ 11.
Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie imprezy oraz na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.


Patronat Honorowy


Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Sponsorzy:

Patronat medialny:


Rejestracja


Rejestracja ruszy na początku stycznia.


Kontakt


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

tel. 85 740-37-11
www.woak.bialystok.pl
woak@woak.bialystok.pl
NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877

Sprawy organizacyjne
Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
karnawal@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-25


Rejestracja

Warsztaty

Godzina 16.45
16.45 Piechówka16.45 BBoy Kuzya

Godzina 18.30
18.30 Natalia Madejczyk18.30 Kaczorex

”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść a ponadto iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).”

Warsztaty - 9 lutego 2018 r.


17.00-18.30 Marcin Rębilas (open)
17.00-18.30 Katarzyna Kubalska (do 14 lat)
18.45-20.15 Krzysztof Chamera (open)

Bilety


Dla uczestników karnawału
1 zajęcia (1,5 h) - 30 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 50 zł

Dla osób nie biorących udział w karnawale
1 zajęcia (1,5 h) - 35 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 60 zł

* Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowaną opłatą.

Miejsce


WOAK SPODKI
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok


Aktualności


14 Lut 2017
Wyniki Karnawał Dance Fest 2017
Joanna
0

Nagrodę główną, czyli GRAND PRIX w Kategorii Street Dance i nagrodę w wysokości 2 500 złotych zdobył POPROSTU SQUAD. GRAND PRIX w kategorii Taniec sceniczny i inne formy tańca zdobyła grupa PRYZMAT MINI.

Wyniki Karnawał Dance Fest 2017:

Debiuty do 7 lat
1. Farcik
2. TOP10 ZOZOLE

Debiuty do lat 11
1. TOP10 STARS
2. Vice Versa
3. Focus Team

Debiuty powyżej 12 lat
1. Pryzmat junior 2
2. Banana mafia
3. Rebel Team

Inne formy tańca do 11 lat
1. Pląs I

Inne formy tańca powyżej 12 lat
1. Top10yankess
2. Hokus star
3. Kolor Dell’arte

Grand Prix Street Dance
PoProstu Squad

Street dance do 11 lat
1. Kolor Street
2. Flejwunia Kids
3. TOP10 KINGZ

Street Dance do 15 lat
1. TOP10 Yankees
2. Fair Play Kids
3. TOP10 HEROS

Street Dance powyżej 16 lat
1. East Soul Crew
2. BDS ONE
3. Casta

Formacje 30+
1. Pryzmat Dinozaury
2. Fafarafa
3. TOP10DZIADY

Grand Prix Taniec sceniczny i Inne formy tańca
Pryzmat Mini

Taniec sceniczny do 15 lat
1. Hokus Star
2. Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku
3. Bella team

Taniec sceniczny powyżej 16 lat
1. Pląs
2. Pryzmat Junior
3. Grow Seniorki

Continue reading
11 Lut 2017
Zespoły, które dostały się do Koncertu Galowego Karnawal Dance Fest 2017
WOAK
0

Zespoły, które dostały się do Koncertu Galowego Karnawal Dance Fest 2017

1. TOP10KINGZ
2. Farcik
3. Bella team
4. TOP10ZOZOLE
5. Vice Versa
6. Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku
7. TOP10STARS
8. Focus Team
9. Banana mafia
10. Kolor Dell’arte (Inne formy tańca)
11. TOP10 YANKESS (Inne formy tańca)
12. Grow Seniorki
13. Rebel Team
14. Pryzmat junior 2
15. East Soul Crew
16. Pląs (Inne formy tańca)
17. TOP10DZIADY
18. Hokus star (Inne formy tańca)
19. Flejwunia Kids
20. Fair Play Kids
21. Pryzmat Junior
22. TOP10HEROS
23. Casta
24. Pryzmat Mini
25. Kolor Street (Do 11 lat)
26. Pląs (Taniec sceniczny)
27. TOP10YANKESS (Street dance)
28. Hokus Star (Taniec sceniczny)
29. BDS ONE
30. Pryzmat Dinozaury
31. PoProstu Squad
32. Fafarafa

Wymienione zespoły mają się zgłosić do Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1 w dniu 12 lutego 2017, do godz. 9.45.

 

Continue reading
08 Lut 2017
Kilka informacji
WOAK
0

Dzień dobry,

zbliża się KDF i mamy dla Państwa kilka informacji.

 
1. Grupy, które nie zrealizowały jeszcze opłaty, prosimy o przelew na rachunek bankowy, nr rachunku: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 Bank Pekao S.A., odbiorca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, tytuł przelewu: „Akredytacja” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób. Opłata za 1 uczestnika wynosi 25 zł, w przypadku kolejnej kategorii tej samej osoby dodatkowe 15 zł.
2. Przypominamy o konieczności wysłania pliku muzycznego w formacie mp3, do którego tańczy grupa. Plik należy przesłać w terminie do 8.02.17 r. na adres: a.szydlowski@woak.bialystok.pl.
3. W dniu zawodów 11 lutego 2017 wejściówki może odebrać jedynie opiekun grupy, podany w rejestracji, który musi podpisać oświadczenie o zdrowiu tancerzy.
4. Proszę powiadomić rodziców swoich wychowanków, że wejście do szatni i za kulisy mają jedynie tancerze i opiekunowie grup. Zwykłe bilety do tego nie uprawniają.
5. Jeśli mają Państwo rekwizyty, przypominamy, że należy je odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uszkodziły podłogi.
6. Jeśli chcą Państwo zamówić wcześniej obiad dla grup, zachęcamy do skontaktowania się z https://web.facebook.com/Lukaszowka/
7. Lista zespołów, które wystąpią na Koncercie Galowym w Operze, pojawi się na naszej stronie internetowej i Facebooku najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu eliminacji.
8. Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich uczestników Koncertu Galowego w Operze odbędzie się o godz. 10.00.
9. Koniec Koncertu Galowego przewidziany jest na godz. 14.45.

Do zobaczenia na Karnawale!

Continue reading
08 Lut 2017
Program i kolejność występów
WOAK
0

11 lutego 2017
godz. 10.15 Otwarcie eliminacji

godz. 10.30
Debiuty do 7 lat 
1. Farcik (8)
2. TOP10 ZOZOLE (22)
Debiuty do 11 lat
1. Beton Junior (9)
2. Cool Kids (6)
3. Focus Kids (14)
4. Dance Girls (16)
5. Sayonara (11)
6. Kolor Dell’arte (14)
7. Pląs Filiorum (16)
8. TOP10 STARS (22)
9. Cool Girls (12)
10. Focus Team (13)
11. VICE VERSA (12)
12. Buck Up! (19)
Debiuty powyżej 12 lat 
1. Banana Mafia (5)
2. COOKIES (21)
3. Iskierki (11)
4. PRYZMAT Junior 2 (11)
5. Pląs Adept (10)
6. Rebel Team (11)
7. Pląs Initio (5)
8. Say Whaaat ? (14)
Inne formy tańca Do 11 lat 
1. EUFORIA (6)
2. Pląs I (22)
Inne formy tańca powyżej 12 lat
1. Hokus Star (7)
2. Killa Ladies (8)
3. Kolor Dell’arte (12)
4. Szlachetne Łasice (9)
5. TOP10 YANKEES (16)

 

Przerwa 
Godz. 13.30
Street Dance do 11 lat 
1. Fart II (15)
2. Flejwunia Kids (12)
3. Kolor Street (13)
4. TOP10 KINGZ (20)
Street dance do 15 lat 
1. Beton (9)
2. Fair Play KIDS (11)
3. Fart Squad (6)
4. Focus Crew (11)
5. JUMP (13)
6. Kolor Street (6)
7. PoProstu Squad (19)
8. TOP10 HEROES (23)
9. Turbo Team (10)
10. TOP10 YANKEES (16)
Powyżej 16 lat 
1. BDS ONE (14)
2. CASTA (7)
3. Czocher Kakataa (5)
4. East Soul Crew (7)
5. Flame (13)
6. In Order (9)
7. PROGRES (17)
FORMACJE 30+
1. FaFaRaFa (12)
2. PRYZMAT DINOZAURY (16)
3. Starszy Squad (6)
4. TOP10 DZIADY (14)
Taniec sceniczny do 15 lat 
1. Bella Team (6)
2. Hokus Star (18)
3. Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku (16)
4. PRYZMAT MINI (17)
Taniec sceniczny powyżej 16 lat 
1. GROW SENIORKI (8)
2. Kolor Dell’arte (14)
3. Pląs (11)
4. PRYZMAT JUNIOR (7)

 

Continue reading
07 Lut 2017
25. urodziny Karnawał Dance Fest
WOAK
0

Karnawał bez tańca to nie karnawał. A jak karnawał to tylko z WOAK-iem, zwłaszcza że w tym roku taneczne święto to jednocześnie okrągły jubileusz 25-lecia! Na taneczne wspólne świętowanie WOAK zaprasza już w najbliższy weekend. Od 10 do 12 lutego odbywać się będą w Białymstoku zawody taneczne Karnawał Dance Fest, które od lat cieszą się zainteresowaniem zarówno tancerzy, jak i widzów.

W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 700 uczestników. Jak co roku imprezę poprzedzą, warsztaty taneczne, podczas których 40 tancerzy będzie szkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W sobotę, podczas rund eliminacyjnych w Zespole Szkół Rolniczych, zobaczymy ponad 60 prezentacji. Jak twierdzi koordynator imprezy, na co dzień instruktorka tańca, Marta Molska: Jest to naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Ponieważ Karnawał obchodzi swoje 25 urodziny, mamy bardzo wiele zgłoszeń z całej Polski przy całej różnorodności kategorii: street dance, inne formy tańca, taniec sceniczny, formacje debiutujące, dziecięce i dla dorosłych. Będzie to z pewnością wyjątkowa edycja.

Trzeba zaznaczyć, że wydarzenie ma wieloletnią tradycję – to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez tanecznych w Polsce, organizowana nieprzerwalnie od 25 lat. Staramy się iść z duchem czasu i wychodzimy naprzeciw trendom pojawiającym się w tej dziedzinie. Dyskutujemy z tancerzami i instruktorami, słuchamy ich i bierzemy pod uwagę ich potrzeby, by co roku organizacja imprezy zadawalała zwłaszcza samych uczestników, szczególnie tych przyjeżdzających do Białegostoku po raz pierwszy. Zależy nam na tym, by chciało im się wracać do nas, by zawody Karnawał Dance Fest były obowiązkową pozycją w kalendarzu imprez tanecznych – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK.

Sam finał zawodów odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, co dla wielu młodych tancerzy będzie z pewnością wielkim wydarzeniem, bowiem stworzy możliwość zaprezentowania się na prawdziwej, profesjonalnej scenie. Tych najlepszych wytypuje jak co roku profesjonalne jury – instruktorzy i pedagodzy tańca, często znani szerszej publiczności dzięki udziałowi w programach telewizyjnych skupionych wokół tańca. W tym roku do Białegostoku przyjadą: Michał ‘Kaczorex’ Kaczorowski – zwycięzca 4 edycji „Got to dance”; BBoy „Kuzya” – jeden z 16 finalistów Red Bull BC One w Chinach; Adrianna Piechówka – finalistka IV edycji „You Can Dance – Po Prostu Tańcz”; Natalia Madejczyk – finalistka I edycji „You Can Dance – Po Prostu Tańcz”.

Karnawał Dance Fest to niebanalne widowisko artystyczne wyszukane choreografie, zróżnicowana muzyka, barwne stroje i przede wszystkim ogromna radość i entuzjazm samych uczestników, którzy świetnie się bawią i integrują poprzez taniec, bez względu na swój wiek. Impreza odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Zobacz fotoreportaż

Continue reading
09 Gru 2016
Startujemy
Joanna
0

Kochani, zaczynamy przygotowania do wyjątkowej, bo jubileuszowej edycji Karnawał Dance Fest, najstarszego wydarzenia tanecznego na Podlasiu! Naszemu festiwalowi w 2017 roku stuknie 25 lat, dlatego już teraz dwoimy się i troimy, żeby jego okrągłe urodziny na długo zapadły Wam w pamięć i były jedyne w swoim rodzaju 😀 Nie chcecie tego przegapić!

Zgłaszajcie się, bo uczestników oceniać będzie profesjonalne jury, a na zwycięzców czekają dwa Grand Prix po 2500 złotych. Śledźcie nasza stronę i koniecznie polubcie nasz fanpage na Facebooku (Karnawał DF) 🙂

Joanna

Continue reading
Poland